සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

උට්ඨාන සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

සත්තධම්ම සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

සරාග සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

දුතිය පඨමජ්ඣාන සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

පඨමජ්ඣාන සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

පාතුභාව සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

කාමමිච්ඡාචාර සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

රෝග සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

පිසුනාවාචා සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

පඨමඛත සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

අදින්නාදාන සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

මිච්ඡාදිට්ඨි සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

කිම්බිල සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

දුතියකාල සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

බ්‍යාපන්නචිත්ත සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

බ්‍රහ්මචරිය සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

භය සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

බල සූත්‍රය

අසංඛෙය්‍ය සූත්‍රයRead more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

අසංඛෙය්‍ය සූත්‍රය

අපරිහානියධම්ම සූත්‍රයRead more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

අපරිහානියධම්ම සූත්‍රය

අනුසෝත සූත්‍රයRead more +16 May 2009 By BuddhistWorld in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

අනුසෝත සූත්‍රය

TOP