සදහම් පින්තූර

Read more +04 June 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images

සබ්‍රහ්ම සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, බුදුගුණ ගාථාවලී පින්තූර, සදහම් පින්තූර

බුදුගුණ ගාථාවලී – 08

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, බුදුගුණ ගාථාවලී පින්තූර, සදහම් පින්තූර

බුදුගුණ ගාථාවලී – 07

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, බුදුගුණ ගාථාවලී පින්තූර, සදහම් පින්තූර

බුදුගුණ ගාථාවලී – 06

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, බුදුගුණ ගාථාවලී පින්තූර, සදහම් පින්තූර

බුදුගුණ ගාථාවලී – 05

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, බුදුගුණ ගාථාවලී පින්තූර, සදහම් පින්තූර

බුදුගුණ ගාථාවලී – 04

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, බුදුගුණ ගාථාවලී පින්තූර, සදහම් පින්තූර

බුදුගුණ ගාථාවලී – 03

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, බුදුගුණ ගාථාවලී පින්තූර, සදහම් පින්තූර

බුදුගුණ ගාථාවලී – 02

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, බුදුගුණ ගාථාවලී පින්තූර, සදහම් පින්තූර

බුදුගුණ ගාථාවලී – 01

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

උට්ඨාන සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

සත්තධම්ම සූත්‍රය

Read more +16 May 2009 By DhammaMedicine in Dhamma Images, සූත්‍ර දේශනා පින්තූර

සරාග සූත්‍රය

Buddhist World

Education
966

May all beings be well and happy! May all beings live in peace and harmony!

Buddhist World

2 days 3 hours ago

Buddhist World

2 days 3 hours ago

The danger of going off course::

If you
—through desire,
aversion,
delusion,
fear—
transgress the Dhamma,
your honor wanes,
as in the dark fortnight,
the moon.

Read more::: https://buddhistworld.net/agati-sutta-agati-nagati-sutta-off-course/

Buddhist World

Buddhist World

4 days 23 hours ago

May homage to the Buddha! 🙏🙏🙏

Buddhist World

Buddhist World

1 week 6 days ago

Do not dwell in the past!

Buddhist World

Buddhist World

2 weeks 2 days ago

Buddha..
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
The word Buddha comes from the root /budh, which means to understand, to know, to awaken; and it is the title given to someone who has understood the truth of all phenomena (dhamma) by his own effort and has awakened from the sleep of ignorance. A Buddha does not create the Dhamma, but he discovers it through his enlightenment and makes it known to the world.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
The historical person we know as the Buddha was an Indian prince of the sakyan clan in Northern India named Siddhartha Gotama, who renounced his right to the throne at the age of 29 and became a spiritual seeker, and after 6 years of strenuous striving reached enlightenment at the age of 35. He was only called Buddha after he attained supreme enlightenment.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
The word Buddha is not simply a title given to a particular individual, but it is a designation for a kind of individual. It represents not a single unique person but a type of person. According to Buddhist tradition, only one Buddha can appear in any historical period, but throughout the cycle of world evolution there have been many buddhas, appearing once at a time separated by vast intervals of time. The Buddha Gotama is only the most recent Buddha, the one known to us.

#buddha #buddhism

Buddhist World

Buddhist World

2 weeks 5 days ago

Just watch it and let go of it. Don't even wish to be rid of thoughts. Then the mind will return to its natural state. No discriminating between good and bad, hot and cold, fast and slow. No me and no you, no self at all—just what there is. When you walk there is no need to do anything special. Simply walk and see what is there. No need to cling to isolation or seclusion. Wherever you are, know yourself by being natural and watching. If doubts arise, watch them come and go. It's very simple. Hold on to nothing. It's as though you are walking down a road. Periodically you will run into obstacles. When you meet defilements, just see them and overcome them by letting them go. Don't think about the obstacles you've already passed; don't worry about those you have not yet seen. Stick to the present. Don't be concerned about the length of the road or the destination. Everything is changing. Whatever you pass, don't cling to it. Eventually the mind will reach its natural balance where practice is automatic. All things will come and go of themselves.

#meditation #insight #insightmeditation

Buddhist World

Buddhist World

3 weeks 1 day ago

He who clings to nothing of the past, present and future, who has no attachment and holds on to nothing — him do I call a holy man.

- Dhammapada

Buddhist World

Buddhist World

3 weeks 4 days ago

If you realize how powerful your thoughts are, you’d never think a negative thought.

Buddhist World

Buddhist World

3 weeks 5 days ago

Happy indeed we live, friendly amid the haters. Among men who hate we dwell free from hate.

- Dhammapada

Buddhist World

Buddhist World

3 weeks 6 days ago

Namo Buddhaya!

May all beings be well and happy!

TOP