දහම් ගැටලුවලට පිළිතුරු

Saturday, 29 April 2017 / Published in Dhamma Questions
දහම් ගැටලුව 06: ලාමක අකුසල ධර්ම යනු මොනවාද ? තෙරුවන් සරණයි!!! නමෝ බුද්ධාය!!! ~ පින්වත් මහත්මයෙක් විසින් එවන ලදි පිළිතුර: නමෝ බුද්ධාය! ලාමක යන වචනයේ අර්ථය දුර්වල, පහත් හෝ ළදරු මානසිකත්වයකින් යුතු යන්න යි. ළදරුවන් විසින්, කිසිදු වටිනාකමක් නැති දේවල් උදෙසා රණ්ඩු දබර කරගන්නා අාකාරය ඔබ අසා දැක අැති. එමෙන් ම වැඩිහිටියන් හට ලදරුවන් හඩා
Friday, 28 April 2017 / Published in Dhamma Questions
දහම් ගැටලුව 06: බුදුන් දහම් සහ සඟුන් වැදීමේ දී හා දෙවියන්ට පිං දීමේ දී අත් තබා ගන්නා ආකාරය පිළිබද පැහැදිලි කිරීමක් කර දෙන්න. හේතුවක් ඇත්නම් එය ද කියා දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි!!! නමෝ බුද්ධාය!!! ~ පින්වත් මහත්මයෙක් විසින් එවන ලදි පිළිතුර: නමෝ බුද්ධාය! බුද්ධ වන්දනා කිරීමේ දී දෑත් තබාගත යුතු නිශ්චිත ආකාරයක් සෘජුව ත්‍රිපිටක ධර්මය තුළ
TOP