ඔබේ අදහස් හා යෝජනා, දහම් ගැටලු, කියවීමට අවශ්‍ය සූත්‍ර දේශනා සම්බන්ධ තොරතුරු අප වෙත එවන්න.

Dhamma Articles

VIEW ALL
  • Old Man Buddhist World

    මහළු වයස…

    1. සසර – සරණ – සතට – දුබල – මහලූ – වයස – පැමිණි – කලට ගත ද – හැකිලෙ – වත ද – මැලවෙ – සෙලවෙතේ – ...

  • මම බලා සිටියෙමි…

    උදා හිරු කිරණේ මුදු සුමුදු පහස වුව දරා ගත නො හැකි වී තණග රැඳි පිණි බිඳිති වියැකිලා යන අරුමය මම ...

TOP