රාගයෙන් රක්ත වූවෝ දහම නො දකිත්

රාජායතන මූලයේ වැඩ සිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේහට අත්සුණු සහ විළඳ පූජා කරගැනීමෙන් පසු බුදු රජාණන් වහන්සේ සහ ධර්මය සරණ යෑමෙන් ලෝකයේ පළමු ද්වේ වාචික උපාසකයන් බවට පත්වූ, තපස්සු භල්ලික වෙළඳ දෙබෑයන්ගේ පුවත අප පසුගිය ලිපියෙන් ඉගෙන ගත්තා. (පසුගිය ලිපිය) රාජයතන මූලයේ පුරා සතියක් එකම පළඟින් විමුක්ති සුව විඳිමින් ගත කළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම සතිය ගතවී ගිය … Continue reading රාගයෙන් රක්ත වූවෝ දහම නො දකිත්