නමෝ බුද්ධාය!

නමෝ ධම්මාය!

නමෝ සංඝාය!

PREV
NEXT

නමාමි බුද්ධං ගුණසාගරන්තං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා.

ගුණ සාගරයක් වූ ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා! සියලු සත්වයෝ සදා සුවපත් වෙත්වා!

THE THING ABOUT MEDITATION IS:

You become more and more you!

නවතම සදහම් ලිපි

foremost - the devilRead more +15 October 2019 By DhammaMedicine in AN, Anguttara Nikaya, English Articles, Sutta Pitaka

Paññatti Sutta – Regarded as Foremost

Bhikkhus, (Mendicants), these four are regarded as foremost. What four? The foremost in size of life-form is Rāhu, lord of demons. The foremost sensualist is King Mandhātā. The foremost in sovereignty is Māra the Wicked. In this world—with its gods, Māras and Brahmās, this population with its ascetics and brahmins, gods and humans—a Realized One, the perfected one, the fully awakened Buddha is
off course dark moonRead more +14 October 2019 By DhammaMedicine in AN, Anguttara Nikaya, English Articles, Sutta Pitaka

Agati Sutta (Agati Nagati Sutta) – off course

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying at Savatthi, in Jeta’s Grove, Anathapindika’s monastery. There he addressed the monks: “Monks!” “Yes, lord,” the monks replied. The Blessed One said: “There are these four ways of going off course. Which four? One goes off course through desire. One goes off course through aversion.
තුන් සූත්‍රයRead more +07 October 2019 By DhammaMedicine in Pirith, Vandana, පිරිත්, වන්දනා

තුන් සූත්‍රය (මහ පිරිත)

තුන් සූත්‍රය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ, මහාමංගල සූත්‍රය, රතන සූත්‍රය සහ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය යන මහා ආනුභාව සම්පන්න පිරිත් දේශනා තුන යි. මහපිරිත යටතේ සජ්ඣායනා කරනු ලබන්නේ මෙම උතුම් දේශනාවන් ය. දිනපතා තෙරුවන් වන්දනාවෙන් සහ සම්බුද්ධ පූජාවෙන් අනතුරුව මෙම තුන් සූත්‍රයෙන් පිරිත් සජ්ඣායනා කළ හැකි නම්, නොමිනිස් උපද්‍රව ආදී බොහෝ උවදුරු දුරු කරගෙන මහත්ආනිශංස සළසා ගත හැකි වනු ඇත.

සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත අපරිමිත ගුණස්කන්ධයෙන් බිඳක් මෙසේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

දිනපතා භාවනා කිරීම පිණිස උපයෝගී කරගත හැකි භාවනා වාක්‍ය මෙම පිටුවෙන් ලබා ගන්න.

සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විවිධ අවස්ථාවන් වලදී පළකල උදාන ගාථාවන් මෙම පිටුවෙන් කියවන්න.

මෙම අර්ථවත් දහම් වැකි නිතර සිහිපත් කිරීම මගින් සසරින් නිදහස් වීම පිණිස අවශ්‍ය අප්‍රමාදය ඔබට ඇති කරගත හැකි ය.

  • "මම තරුණ බව ඉක්මගොස් ජරාවට පත්වන කෙනෙක් මි"යි..

    නිතර සිහිකිරීමෙන් යෞවන මදය දුරු කොටගෙන අප්‍රමාදී බව ඇති කරගත හැකිය.
  • "මම නීරෝගී බව ඉක්මගොස් ලෙඩවීමට පත්වන කෙනෙක් මි"යි..

    නිතර සිහි කිරීමෙන් ආරෝග්‍ය මදය දුරු කොටගෙන අප්‍රමාදී බව ඇති කරගත හැකි ය..
  • "මම ජීවිතය ඉක්මගොස් මරණයට පත් වන කෙනෙක් මි"යි..

    නිතර සිහි කිරීමෙන් ජීවිත මදය දුරු කොටගෙන අප්‍රමාදී බව ඇති කරගත හැකිය.

මහානුභාව සම්පන්න බොජ්ඣංග පිරිත

සසර සැරිසරන සත්වයින්ගේ සියලු දුක් දුරුකිරීමට හේතු වන සත්ත බොජ්ඣංග ධර්මයන්ගේ අප්‍රමාණ ගුණ ඇතුළත්ව තිබෙන උතුම් බොජ්ඣංග පිරිත නිරන්තරයෙන් සජ්ඣායනා කරමු. නිසිලෙස නිරන්තරයෙන් භාවිතා කිරීම මගින් සියලු උවදුරු දුරු කරන මෙම මහානුභාව සම්පන්න පිරිත් රත්නය කටපාඩම් ද කරගනිමු.

සංසාරේ සංසරන්තානං - සබ්බදුක්ඛ විනාසකේ
සත්ත ධම්මේච බොජ්ඣංගේ - මාරසේනප්පමද්දිනෝ

බුජ්ඣිත්වා යේ'පි මේ සත්තා - තිභවා මුත්තාහි උත්තමා
අජාතිං අජරබ්‍යාධිං - අමතං නිබ්භයං ගතා

ඒවමාදි ගුණෝපේතං - අනේක ගුණසංගහං
ඕසධං'ව ඉමං මන්තං - බොජ්ඣංගං තම්භණාමහේ

සම්පූර්ණ පිරිත කියවන්න

බොජ්ඣංග පිරිත

LATEST DHAMMA ARTICLES

VIEW ALL -
TOP